Úvodní stránka > Základní informace

Základní informace

Odbor státního dozoru (OSD) je odborným orgánem MO, který zabezpečuje:

  • výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby dle zákona č. 45/2016 Sb., a č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bezpečností vojenského materiálu, technických zařízení a bezpečnosti jejich provozu dle zákona č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 273/1999 Sb., a RMO č. 28/2002;
  • výkon inspekce práce v rozsahu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a d) v případech dle § 6 odst. 2 věty druhé zákona č. 251/2005 Sb.;
  • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a vydává jim osvědčení dle zákona č. 309/2006 Sb.;
  • výkon státní kontroly v oblasti energetiky dle zákona č. 458/2000 Sb., č. 406/2000 Sb., a č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a RMO č. 11/2016;
  • výkon kontrolní a správní činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a výkon správní činnosti při zřizování ochranných pásem vojenských letišť dle zákona č. 49/1997 ve znění pozdějších předpisů a RMO č. 39/2011;
  • výkon požárního dozoru v souladu s ustanovením § 85a, v rozsahu § 31, zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s RMO č. 38/2016;
  • řízení a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců, při práci zaměstnanců ve správních úřadech a  při práci občanských zaměstnanců podle § 113 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě  § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb., bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby vojáků v činné službě podle zákona č. 45/2016 Sb., § 98 a 99 zákona č. 221/1999 Sb. a RMO č. 11/2009;
  • poradenskou činnost a technickou pomoc ve výše uvedených oblastech.

Nahoru