Úvodní stránka > Prohlášení GDPR

Prohlášení GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů
- správcem osobních údajů pro oblast dozoru a kontroly v rezortu Ministerstva obrany
je Ing. Antonín Rada, náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO, Tychonova 1,
160 00 Praha

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
- Mgr. Lucie Kazdová, tel. 973 229 328, e-mail: kazdoval@army.cz
- Mgr. Ing. Andrea Ligačová, MBA, tel. 973 229 324, e-mail: ligacovaa@army.cz

II. Zdroje osobních údajů
- přímo od subjektů údajů
- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. katastr nemovitostí, obchodní
rejstřík, živnostenský rejstřík apod.)

III. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, hodnost, příp. rodné číslo, datum
narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem
údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová
adresa a jiné obdobné informace)
- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů

IV. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy
zejména s „GDPR“.
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkonů prováděných ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterou je pověřen správce.
Osobní údaje jsou určeny k identifikaci subjektů údajů v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt
údajů správci poskytl a jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.
Jedná se zejména o tyto právní předpisy:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno na jednotlivých
pracovištích, pověřenými nebo určenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné
podobě při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za
tímto účelem přijal správce organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,
jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů, kterým mohou být
a jsou osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou
povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. Doba zpracování a uložení osobních údajů
V souladu se spisovým a skartačním řádem správce a příslušnými právními předpisy. Osobní
údaje jsou ukládány dlouhodobě pro potřebu doložení informací podle výše uvedených
právních předpisů. V případě osobních údajů použitých při výkonu činností podle stavebního
zákona po celou dobu existence stavby.

VII.Práva subjektů údajů
a) V souladu se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na
výkon těchto práv se vztahují výjimky, proto není možné je uplatnit ve všech
situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána
oprávněnou, správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu. Práva
subjektu údajů:
- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu
- právo odvolat souhlas
- právo vznést námitku
- právo na omezené zpracování
- právo na přenositelnost údajů
b) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů na základě jeho žádosti
o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
- účelu zpracování
- kategorii dotčených osobních údajů
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů
c) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- Požádat správce o vysvětlení.
- Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu
s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy.
Tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů přímo obrátil se svým podnětem nebo stížností
na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Nahoru